محصولات در دست ساخت

form5.5

زانو مساوی / ۹۰Elbow

90

form6.6

زانو نر / Male Elbow

Untitled-2

form8.8

سه راه مساوی /۹۰tee

Untitled-3

form9.9

سه راه تبدیل / Reducing Tee

Untitled-4

form10.10

سه راه نر / Male Tee

Untitled-5

form12.12

کمربند / clamp saddle

Untitled-6

دیدگاهتان را بنویسید