اتصالات مکانیکی

form1.1

رابط / Sraight coupling

form1

form2.2

رابط تبدیل / Reducing coupling

form2

form3.3

اتصال نر / Male Adaptor

form3

form4.4

اتصال ماده / Female Adaptor

form4

form5.5

زانو مساوی / ۹۰Elbow

form5

form6.6

زانو نر / Male Elbow

form6

form7.7زانو ماده / Female Eblow

form7

form8.8

سه راه مساوی /۹۰tee

form8

form9.9

سه راه تبدیل / Reducing Tee

form9

 form10.10

سه راه نر / Male Tee

form10

form11.11

سه راه ماده / Female Tee

form11

form15.15

درپوش انتهایی پیچی / End Plug

form15

dfsgfsg

اتصال فلانچدار / Flanged Adaptor

flanch

دیدگاهتان را بنویسید